6 december, 2021

Snacka om återbruk.

En sak är säker, återbruk är nödvändigt. Efter att vi på Dayspring har jobbat med det i ett stort antal projekt så kan vi också konstatera att det är utvecklande. Det har blivit många och viktiga lärdomar. Och vi ser hela tiden nya möjligheter. Men. Ska återbruk verkligen få effekt och minska samhällsbyggnadsbranschens slöseri och miljöpåverkan, då behöver fler återbruka mer. Och alla aktörer behöver vara med och fylla sin funktion. Så häng på när vi snackar om återbruk.

– I ett fastighetsutvecklingsprojekt som startade för några år sedan skulle vi återbruka ett stort antal dörr- och glaspartier inom fastigheten. Likt många andra projekt var även detta tidspressat. Det ledde till en förhastad inventering där partierna bara delades in i olika typer utifrån höjd- och breddmått samt slagriktning. Det var tyvärr inte tillräckligt vilket senare innebar onödigt höga kostnader för anpassningar av installationer och exakta höjder vid monteringen på de nya platserna. Lärdomen blev att en återbruksinventering behöver vara detaljerad och måste få lov att ta tid, säger Adam Börjesson, bygg- och projektledare på Dayspring.

Han sitter och utbyter erfarenheter tillsammans med Daysprings miljösamordnare Karin Hallingström och projekt- och projekteringsledare Mariana Karlsson.
– Det är många och nya bollar att ha koll på när du jobbar med återbruk och därmed lätt att något sådant missas. Det visar på vikten av att utse en person som ansvarar för och driver återbruksfrågorna genom hela projektet, menar Karin Hallingström.
Dialog i alla led är viktigt för att få återbruk att fungera bra. Om du har möjlighet, involvera projektörer och praktiskt kunniga personer i inventeringen så att ni tillsammans kan komma fram till genomförbara lösningar. Men återbruk handlar inte bara om att återanvända det du har framför dig. I projekteringen kan du rita in återbrukade produkter oavsett varifrån de kommer. Så står du inför ett nybyggnadsprojekt kan du även genomföra det med återbrukat material.

– Tänk också på att uppmuntra entreprenören att komma med idéer, du kan till och med ge dem incitament för det, poängterar Adam Börjesson. Min erfarenhet är att de kan komma med förslag som får betydelse.
Det är även viktigt att kommunicera ditt återbruksarbete med hyresgäster.
– Ha en dialog om vad återbruk innebär och diskutera nivån på standarden som de ser framför sig. Många gånger kan återbruk i princip vara i nyskick, men om de kan tänka sig ett utseende som är lite mer begagnat i vissa delar kan de t ex också använda sig av det när de hållbarhetsredovisar sina lokaler, förklarar Adam Börjesson.
– Ibland kan vår roll vara att ifrågasätta vad som egentligen är viktigt för beställare och hyresgäst, menar Mariana Karlsson. Vi har tidigare bytt ut och slängt mycket inredning som är i bra skick, men vi måste börja tänka annorlunda. Kan du av någon anledning inte använda materialet i ditt nuvarande projekt, försök då se till att någon annan kan det, t ex genom att sälja det på CCBuild:s marknadsplats.


De gånger det bästa alternativet ändå är att välja nya material, välj då de som kan återbrukas vid din nästa ombyggnad så att du främjar ett cirkulärt samhällsbyggande.
Tid är en viktig faktor. Återbruk innebär ett nytt sätt att arbeta och du behöver avsätta tillräckligt med tid för det i projekttidsplanen. Men det behöver inte påverka ekonomin.

– Återbruk innebär egentligen en omfördelning av kostnader som i slutändan ger plus minus noll idag. Det kräver tid och planering och kan bli mer kostsamt initialt. Samtidigt får du tillbaka det i ett senare skede i form av minskade materialinköp. Visst kan det uppkomma renoveringskostnader, men det ser du redan i inventeringsskedet. Eftersom processerna hela tiden förbättras kommer återbruksprojekt troligen bli mer ekonomiskt fördelaktiga redan inom ett par år. Men den största och viktigaste vinsten är ändå att du minskar ditt byggprojekts påverkan på miljön, menar Karin Hallingström.

– Ja, det är viktigast, instämmer Mariana Karlsson. För att nå dit är det betydelsefullt att sätta mål. Och sätt dem högt så att alla går in med attityden att vi testar först om det går, och inte bara slänger av gammal vana.
– Ytterligare en sporre kan vara att återbrukade produkter många gånger räknas som noll idag när du gör en klimatdeklaration, fortsätter Karin Hallingström. Det kommer bli intressant att följa hur den frågan utvecklas i framtiden.
Det är bäst att ta beslut om återbruk redan i planeringsstadiet, men det går bra senare med. Du får bara utgå ifrån de förutsättningar som då finns.
– Jag kom mitt in i ett projekt där de inte hade tänkt ha något återbruk alls, men så lyfte jag möjligheterna jag såg med t ex kök, handfat, undertaksplattor osv. Det landade i att vi skulle försöka återbruka så mycket det gick. Så börja snacka om återbruk i ditt projekt, avslutar Karin Hallingström.

Några lärdomar i korthet:

  • Utse en person som är ansvarig för att driva återbruksfrågorna
  • Sätt ambitiösa och tydliga mål
  • Avsätt tid för återbruksfrågor och planera in dem i rätt skeden
  • Gör en ordentlig och detaljerad inventering
  • Förmedla vinningen med återbruk till samtliga deltagare i projektet
  • Ha en dialog i alla led mellan olika kompetenser redan under projekteringen, både vid återbruk inom samma byggnad och när du avser att projektera in återbrukade produkter utifrån
  • Uppmuntra entreprenören att komma med förslag under byggtiden
  • Var tydlig mot hyresgästen vad återbruk innebär och ha en dialog kring vad som faktiskt är viktigt i slutändan
  • Om du inte kan använda materialet själv, se om någon annan kan det, t ex via CCBuild:s marknadsplats eller via återbrukscentraler som Brattöns återbruk
  • Bygg saker som går att underhålla och senare återbruka igen nästa gång det är dags för ombyggnad, oavsett om du bygger med nytt material eller gammalt tänk alltid flera cykler framåt

Och du kom ihåg, att något alltid är bättre än inget!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med återbruk så ta en titt på Återbruksledning.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig