NÄR DU TROR PÅ NÅGOT – AGERA!

Det är så vi tänker. Och fungerar. Vi vet att förändring inte alltid är enkelt. Vi kommer stöta på hinder längs vägen. Och behöva sätta upp fler mål. Men vi har bestämt oss. Vi vill skapa verklig förbättring.

Och vi kommer aldrig sluta utmana oss själva, dig och branschen. För det är enda sättet som vi visar vägen till ett samhällsbyggande som kommande generationer ska kunna tacka oss för.

VÅRT LÅNGSIKTIGA MÅL ÄR ETT SAMHÄLLSBYGGANDE SOM:

  • Bryr sig om hur människor påverkas och tar ansvar för det.
  • Är klimatpositivt och bidrar till att stoppa klimatförändringarna.
  • Är cirkulärt och visar respekt för jordens ändliga resurser.
  • Alltid väljer den mest hållbara vägen som finns att tillgå.

VI HAR DÄRFÖR BESTÄMT OSS FÖR:

Att kontinuerligt sätta upp nya delmål och genomföra förbättringar kopplade till vår mission. De rör konkreta saker, alltifrån vad vi gör i projekt och på våra egna kontor till nya tjänster och hur vi lämnar ett avtryck hos dig som uppdragsgivare. Nedan finner du några exempel. Fler kommer, var så säker.

2022

NY INKÖPSPOLICY FÖR ATT MINSKA KLIMATPÅVERKAN
För att nå målet att bli klimatneutrala enligt GHG-protokollet tittar vi på hur vi på olika sätt kan minska vår klimatpåverkan, bl a ser vi över och uppdaterar vår inköpspolicy och vilka krav vi därmed framöver kommer att ställa på våra underleverantörer. Vilket i sin tur bidrar till att påverka branschen i rätt riktning.

LANSERAR TJÄNSTEN KLIMATBERÄKNING
Från och med 1 januari 2022 så finns det en ny lag som kräver klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Syftet är gott – att helt enkelt minska branschens klimatpåverkan genom att synliggöra den. För att kunna lämna in en klimatdeklaration måste du som är byggherre göra en klimatberäkning av ditt byggprojekt och för att underlätta det arbetet kommer vi nu erbjuda den tjänsten.

GRÖNA SIDOANBUD
När vi får en förfrågan om att lämna ett anbud då kommer vi att erbjuda gröna tjänster i det anbudet, oavsett om det efterfrågas eller ej. Det kan t ex handla om klimatberäkningar, miljösamordning och återbruksfrågor. Orsaken är enkel, vi vill att du ska veta att ditt byggprojekt alltid är en möjlighet till att skapa förbättring.

2025

DAYSPRING ÄR KLIMATNEUTRALT
Vi ska vara klimatneutrala enligt GHG-protokollet i scope 1 och 2 samt för vår verksamhet relevanta delar av scope 3. Vi vill att du som har den allra högsta ambitionen med ditt klimatarbete ska känna dig trygg att samarbeta med oss. Kort sagt, gör du en klimatberäkning för ditt byggprojekt, ja då kan du skriva in netto noll vid Dayspring.

VAD VI GJORT HITTILLS:

2021

LANSERAR TJÄNSTEN ÅTERBRUKSLEDNING
Ett av våra långsiktiga mål är ett cirkulärt samhällsbyggande. Och för att värna om jordens begränsade resurser så vill vi hjälpa till så att fler både får kunskap om återbruk och kan dra nytta av det i sina projekt. Som återbruksledare visar vi dig vägen och leder det arbetet.

BERÄKNAR CO2-AVTRYCK FÖR SCOPE 1, 2 OCH 3
Vi tar ytterligare ett steg mot att bli klimatneutrala och beräknar hur vårt CO2-avtryck sett ut under 2020 enligt GHG-protokollet, scope 1, 2 samt för vår verksamhet relevanta delar av scope 3. Dvs nu beräknar vi även våra underkonsulters utsläpp i våra projekt när vi tittar på vår klimatpåverkan.

2020

Under 2020 genomförde vi över 50 förbättringar kopplade till vår mission, här är några av dem:

GRÖNA MÅNDAGAR
Vi inför ett nytt återkommande forum på våra kontor. Vi lyfter hållbarhetsfrågor utifrån olika perspektiv som en del i vår strävan att ständigt utveckla och utmana oss inom området.

HÅLLBARHETSGENOMLYSNING
Vi går igenom nya uppdrag utifrån ett hållbarhetsperspektiv redan vid uppstart för att ännu tidigare kunna identifiera möjligheter till förbättringar och kommunicera dem till dig som uppdragsgivare.

LANSERAR TJÄNSTEN HÅLLBARHETSCOACH
Ett av våra långsiktiga mål är ett samhällsbyggande som alltid väljer den mest hållbara vägen som finns att tillgå. Ett steg på vägen att nå dit är att som hållbarhetscoach ge dig stöd under hela ditt byggprojekt.

FULL KLIMATKOMPENSERING FÖR SCOPE 1 OCH 2
På vår väg mot att bli klimatneutrala börjar vi med att titta på nuläget, dvs hur våra utsläpp sett ut under år 2019 enligt GHG-protokollet, scope 1 och 2. En stor informationsinsamling som landade i att vi totalt släppt ut 7 ton CO2 för våra lokaler, fordon mm. (En ”medelperson” i Sverige släpper ut 10 ton CO2/år.) Vi bestämmer oss för att klimatkompensera med trädplantering via det trippelcertifierade projektet Tropical Mix som bl a skapar hem för över 15 rödlistade utrotningshotade djur.

2018

LANSERAR TJÄNSTEN PROJEKTCOACH
Vi tror på öppenhet och att man kan åstadkomma mer när vi gör det tillsammans. Samtidigt ser vi ett behov i branschen att ta upp samverkan på en annan nivå för att hjälpa till att säkerställa att projekten verkligen uppnår de mål och resultat som man kommit överens om och utnyttjar människors fulla potential till rätt ändamål. Som projektcoach så ger vi dig det stödet.

2017

ÅRETS ROOKIE – VI CYKLAR TILL BYGGPROJEKTEN
”På ett kreativt och övertygande sätt tror ni på övertygelsen om att man ska kunna cykla under arbetstid. Dessutom uppmuntrar ni till cykling både på fritiden och under arbetstid – det visar på en investering som gör er till en attraktiv arbetsplats.” Så löd juryns motivering för tävlingen ”Cykelvänlig arbetsplats” när vårt Göteborgskontor vann Årets rookie.

2016

OBLIGATORISK TRÄNING PÅ ARBETSTID
Vi inför en timmes obligatoriskt träning på arbetstid. Det finns flera orsaker till det. Vi mår inte bara bättre av att träna, forskning visar bl a också att träning påverkar ditt minne och din koncentration och att du helt enkelt fattar bättre beslut om du tränar. Ren vinst menar vi för individen, Dayspring, för dig som uppdragsgivare, samhället i stort – och inte minst miljön.

LANSERAR KOMMUNIKATION FÖR KOMMERSIELLA FASTIGHETER
Företag är människor och ett byggprojekt påverkar människor. Vi ser ett behov av vår kompetens inom kommunikation även i byggprojekt i kommersiella fastigheter. Genom att skapa tjänsten Projektkommunikation ser vi till att säkerställa att allt kan flyta på som vanligt för de verksamheter som berörs under bygget, och att det stärker deras affärer när allt står klart.

LANSERAR DIALOG FÖR BRF:ER
I samband med en förfrågan från en större bostadsrättsförening ser vi ett behov av vår kompetens inom dialog i byggprojektet. Vi utvecklar i och med det HyresgästdialogenTM vidare till tjänsten Medlemsdialogen. Som medlem påverkas både ditt boende och ditt ägande under ett större byggprojekt och dialog får betydelse för att få vardagen att fungera och för att säkerställa att projektet ska kunna bli det bästa som hänt.

2015

BRYTER MÖNSTER I EN MANSDOMINERAD BRANSCH
Vi går ifrån 17 till 37 anställda på fyra år varav 19 är kvinnor. Samhällsbyggarbranschen är en traditionellt manlig bransch och än en gång går vi vår egen väg och bryter ett mönster. Vi är inte heller rädda för att rekrytera brett och ser det som en fördel om våra medarbetare har väldigt skilda bakgrunder.

2014

FLYTTAR HUVUDKONTORET OCH MINSKAR KOLDIOXIDUTSLÄPPEN
Huvudkontoret flyttar från Kungälv till centrala Göteborg och merparten av de anställda som oftast pendlat med bil kan nu åka kollektivt. Vi kommer också närmare en stor del av våra kunder. Flytten ska enligt beräkningar ge minskade koldioxidutsläpp på ca 13 ton/år med dagens personal och då har ingen hänsyn tagits till beteendeförändringar i resandet vilket sannolikt gör utsläppsminskningen flerfaldigad. 

2012

ISO-CERTIFIERADE
Vi uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001 på samtliga kontor.

2000 – 2008

LANSERAR & UTVECKLAR HYRESGÄSTDIALOGENTM
Vi bryr oss om människor och vill säkerställa att ett byggprojekt blir värdeskapande även för hyresgästerna. Genom tjänsten HyresgästdialogenTM bryter vi branschens byggtekniska fokus och tar in det mänskliga perspektivet, ser till att människor blir tidigt involverade och kan vara med och påverka och bidra till att ytterligare förbättra resultatet.

1982 – 1995

ENERGIEFFEKTIVISERAR FÖNSTER FÖR PLÅNBOK OCH MILJÖ
Våra tjänster kring fönster sänker kraftigt U-värdena från befintliga 2,8 W/m2 till initialt 1,7 och därefter successivt till under 1,0. Fönster med så låga U-värden minskar uppvärmningsbehovet och ger positiv effekt för både plånboken och miljön.