INTEGRITETSPOLICY

 Ditt förtroende är viktigt för oss. Dayspring vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policies och rutiner för hantering av personuppgifter.

HUR SAMLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Om du är kund eller leverantör till Dayspring sparar vi personuppgifter genom huvudavtal och uppdragsavtal som tecknas. Vi sparar även dessa uppgifter i vårt kund- och leverantörsregister.

Om du är hyresgäst till våra kunder sparar Dayspring inte personuppgifter för egen räkning, utan använder de personuppgifter som du eller våra uppdragsgivare tillhandahåller. I dessa fall agerar Dayspring personuppgiftsbiträde, varpå personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med uppdragsgivaren (personuppgiftsägaren).

Vi samlar endast information om dig för att skicka relevant information som du själv bett om. Vi samlar aldrig och lagrar din information utan ditt samtycke eller annan juridisk grund, och använder aldrig informationen för något annat än vad vi har angivit.

Exempel på situationer där du delar dina personuppgifter är vid registring, genom att till exempel fylla i ett av våra formulär på vår hemsida, t ex anmälan om nyhetsbrev, allmän kontakt eller jobbansökan.

INFORMATION OM COOKIES

Cookies lagras i din webbläsare och kommer ihåg vilka sidor du har besökt. På Dayspring.se använder vi cookies för att se hur våra besökare använder våra webbsidor så att vi kan göra dem bättre och mer relevanta. Cookies är kopplade till din IP-adress och är inte relaterade till annan personlig information. Om du inte vill att denna information ska registreras när du besöker Dayspring.se kan du välja bort det under ”Internet-alternativ” i din webbläsare.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Vi sparar personuppgifter i olika syften, och de uppgifter som sparas kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden.

VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM DIG?

 Vi samlar in personuppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder och leverantörer. Som personuppgiftsansvarig har Dayspring ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

VILKA KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter används av Dayspring samt de företag som agerar som samarbetspartners till Dayspring. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Daysprings samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Samarbetspartner som hanterar personuppgifter för Daysprings räkning undertecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med Dayspring för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter enligt Daysprings instruktioner, såvida de inte är att betrakta som personuppgiftsansvariga.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Dayspring ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter.
  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
  • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
  • Motsättning av behandling. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en
  • intresseavvägning.
  • Återkallelse av samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke efter kontakt med Dayspring

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.