ÅTERBRUKSLEDNING

Dina befintliga byggnader är en materialresurs. Det är grunden i återbruk. Och i många fall kan det ge dig ekonomiska vinster. Men att du aktivt väljer återbruk har långt större betydelse än så.

När du ska renovera eller bygga om, men faktiskt också bygga nytt, så kan du genom återbruk väsentligt minska den klimatpåverkan och det materialslöseri som ett byggprojekt annars ofta medför. Ditt byggprojekt blir på så sätt en del av ett cirkulärt samhällsbyggande – istället för att addera till problemet.

Återbruk innebär ett annat sätt att tänka och agera än det traditionella sättet att jobba, och för att underlätta det arbetet har vi skapat tjänsten Återbruksledning.

För att kunna ta vara på den materialresurs du har så gäller det att tänka till. Tidigt. Redan i planeringsstadiet. Och sen behålla fokus genom projektets alla skeden och utmaningar. I återbruksledningen håller vi med andra ord ögonen på återbruksfrågorna från start ända in i mål. Antingen som en del i vårt uppdrag som projektledare för hela byggprojektet, eller i rollen som biträde.

Vi hjälper dig komma igång och ringa in syften och målsättningar. Efter över 40 års erfarenhet inom renovering och ombyggnad så har vi också god kännedom om olika material och hjälper dig inventera vad du har, och utvärdera vilka möjligheter det ger. Vi ger stöd i projekteringen och till de som ritar hur den färdiga produkten ska se ut. Vi skapar affärsmodeller i upphandling av entreprenörer som gör det intressant även för dem att driva på för mer återbruk i projektet. Och vi hjälper till med kontakter på återbruksmarknaden om det t ex blir aktuellt att köpa eller sälja produkter. Bland mycket annat.

Vi vet av erfarenhet att i varje nytt skede så är det nya aktörer som har sina frågeställningar och invändningar kring återbruk. Som sagt, det är inte ett traditionellt sätt att jobba. Genom vår dynamiska ledarstil ser vi till att de också känner att de vill engagera sig, ta ansvar och bidra med kreativa lösningar som tar oss vidare mot målet.

Återbruk har framtiden för sig. Det händer mycket och i varje projekt vi deltar i tar vi med oss värdefulla lärdomar till nästa. Så hör gärna av dig så berättar vi mer om det senaste och vilka möjligheter det ger dig!

Inom återbruksledning hjälper vi dig med planering, projektering, upphandling och genomförande hela vägen till avslut. Det kan bl a handla om:

 • Sätta målbilder i projektet för återbruk
 • Förtydliga ansvaret för de återbrukade produkterna
 • Inventering av byggnaden – vilken materialresurs finns
 • Tydliggöra förutsättningar och arbetsgången för projektering med återbrukade produkter
 • Kontakter med återbruksmarknaden för att köpa/sälja produkter
 • Samverka med arkitekter och projektörer i funktions- och gestaltningsfrågor
 • Hantera tekniska egenskapskrav
 • Leda provmontage och provning av återbrukade produkter
 • Ta fram underlag vid upphandling som t ex innefattar incitament för entreprenören att driva återbruk
 • Samplanering av logistik med entreprenörer
 • Stötta projektörer och entreprenörer kring dokumentation och relationshandling
 • Efterkalkyl etc på CO2

Har du frågor? Prata gärna med Karin så hjälper hon dig vidare