SAMVERKANSLEDARE & PARTNERINGLEDARE

Okej, hur gör vi detta på bästa sätt? Tänk om alla som är involverade i ditt
byggprojekt ställde sig den frågan. Och såg till att samverka för att tillsammans
jobba fram både en teknisk lösning och ett produktionssätt som de med rätt
kompetens sagt sitt om. Från början.

Vi tror på öppenhet. När människor litar på varandra och slår sina kloka tankar
ihop, då händer det saker. Det är en av orsakerna till att vi erbjuder tjänsten
Samverkansledare/Partneringledare som hjälper dig och entreprenören att forma
ett givande samarbetsklimat.

Att ha ditt byggprojekt i samverkan innebär att alla som är delaktiga i projektet bidrar till
det – i första hand. Ni gör förstudier och programhandlingar tillsammans. Har ett
gemensamt ekonomiarbete med öppen redovisning och gemensamma inköp. Och
delar ansvaret för eventuella fel och misstag. Som om fastigheten vore ett eget
aktiebolag som ni värnade lika mycket om. Allt för att åstadkomma ett bättre resultat
än om alla hade jobbat var för sig. Med egna agendor.

Som samverkansledare/partneringledare jobbar vi med projektets organisations- och
ledarskapsfrågor. Vi är neutrala. Och agerar fristående från dig och övriga aktörer. På
så sätt kan vi fokusera på att skapa ett respektfullt och ärligt samarbetssätt mellan er.
Med en förtroendefull och lösningsinriktad samarbetston.

Vi startar vanligtvis med workshops för att ni ska lära känna varandra. Öppnar upp
för diskussioner kring tillit och konfliktlösning. Och hjälper er att skapa ett
engagerat och sammansvetsat team med en gemensam vision och gemensamma
projektmål. Något som alla skriver under på. Bokstavligen.

Under själva projektet så finns vi sedan där och stöttar er så att ni fungerar som ett
lag. Vi leder riskmöten och kontinuerliga workshops. Skulle det bli gnissel om
något så hjälper vi er att reda ut det. Komma upp på banan igen. Och känna att ni
har ju faktiskt samma agenda.

Vi kan också agera bollplank kring hur ni kan inspirera och engagera alltifrån
tjänstemän ned till hantverkare. Hur ska t ex snickaren uppleva att det här är ett
annorlunda byggprojekt så att hen känner sig betydelsefull, blir taggad och vill
bidra med innovativa lösningar? Kanske t o m ställer sig och sopar upp efter
elektrikern. För att det är enklast och snabbast för projektet som helhet.
Att samverka i alla led – och även involvera underentreprenörer – är otraditionellt, ja.
Att skapa värden i fastigheter kräver att vi vågar tänka nytt. Och annorlunda. Vi gillar
det.

Genom samverkan kan du verkligen få ut hela organisationens fulla potential. Och
lättare få den produkt som du önskar. På utsatt tid och i utlovad kvalité. Vi har faktiskt
även varit med om att det här arbetssättet bidragit till att sänka projektkostnaden.
Många tycker också det är mer lustfyllt – att det helt enkelt ger en bättre stämning på
arbetsplatsen. Vilket leder till att människor bryr sig och engagerar sig ytterligare. Och
du slipper jobbiga diskussioner och tvister i efterhand. Det är mycket som talar för att
samverka. Om du, precis som vi, tror på att vi kan åstadkomma mer när vi gör saker
tillsammans.

I tjänsten kan bl a ingå:

 • Planera och leda workshops vid uppstart, uppföljning och avslutning av
  projekt samt erfarenhetsåterföring.
 • Processledning av samverkansarbetet, löpande under projektet från tidigt
  skede till avslut, för att stötta projektorganisationen att jobba efter den
  projektkultur ni träffat överenskommelse om och att skapa förståelse för
  de önskade beteendemönstren inom projektet.
 • Stödja projektorganisationen i att ta fram en gemensam vision för
  projektet och konkreta mål att arbeta mot.
 • Processledning av riskhantering.
 • Processledning av upprättande av entreprenadavtalet, för att få ut full
  verkan av samverkans-/partneringupplägget.
 • Mätning av projektnöjdhet i hela projektorganisationen.
 • Processledning och stödjande funktioner till beslut och rutiner för
  konfliktlösningstrappan inom projektet.
 • Stödja projektorganisationen i ledarskapsfrågor med ett modernt
  ledarskap och ett personorienterat synsätt för att få ut det bästa av varje
  person i projektet.
 • Processledning vid förbättringsarbete.

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Fredrik så hjälper han dig vidare.